Kategorier
Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Langholt Invest, onsdag 2. juni 2021 kl. 19:00

Den ordinære generalforsamling i Langholt Invest finder sted onsdag den 2. juni 2021 kl. 19:00 i Langholt Hallen, Øster Hassingvej 8, Langholt, 9310 Vodskov.

Det har ikke pga. COVID-19-forsamlingsforbuddet været muligt at overholde vedtægternes krav til afholdelse af ordinær generalforsamling i april. Som følge af den forventede lempelse af forsamlingsforbuddet fra den 21. maj 2021, har bestyrelsen besluttet at gennemføre generalforsamlingen med fysisk fremmøde, idet det forventede antal fremmødte personer forventes at kunne holdes inden for lovens maksimum.

 Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og forslag til anvendelse af eventuelt overskud, jf. § 4
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Eventuelt

Ad d.
I forbindelse med foreningens omlægning til selvforvaltende alternativ investeringsfond blev der på den ordinære generalforsamling i 2020 foretaget nyvalg på alle fem bestyrelsesposter. Idet vedtægterne bestemmelser, at der hvert andet år skal gennemføres valg af henholdsvis to, henholdsvis tre bestyrelsesmedlemmer, hvorved hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen, har bestyrelsen besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne Allan Hansen og Jens Norup er på valg, idet de begge sidste blev valgt ind i bestyrelsen i 2019.  

2020 topresultat
Udbytte for 2020 blev 2,3122 % – igen et topresultat. Mange danske foreninger er i minus eller omkring 0, og enkelte op til 2,5 %. Vi har i mere end 15 år været Danmarks bedste. Vores ti-års resultat for 2011 –
2020 er på 47 %, mens sammenlignelige foreninger er på 15 – 52 %.

Medlemmer kan få 2020 regnskab tilsendt via email, ved at kontakte Langholt Invest.